Quy tắc 3T trong cuộc sống

Sao nhập ngũ 1 chuơng trình truyền hình thực tế mình rất là thích luôn ý. Xem thấy khắc việt nói hay quá:” trong cuộc sống có quy tắc 3T. Đó là Tông trọng mình, Tôn trọng người, Trách nhiệm với việc mình làm.”

Nếu chúng ta không tôn trọng mình, không yêu thương mình thì không thể yêu thương được người khác.

Nếu chúng ta không giỏi không cố gắng thì cũng chẳng giúp được người khác. Nếu giúp việc mà mình không giỏi chỉ tổ NHIỆT TÌNH +NGU DỐT =) PHÁ HOẠI. Nên để giúp được người mình phải giỏi trước đã.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s